صيغتي الجمع و المفرد لـ

قم بتغيير من صيغة الجمع إ لى المفرد

كلمة:


         


pentaboratos pelón pregón maquinabilidad inadaptabilidad
marine pelitriques pirheliometrías monotratamiento huelveños
popas laringofisuras monocameralismo jaque insuficiencias
potras matematismo inversor monoteísmo múltiplex
mejicanos primitivismos metahemoglobinemia porteño jaquimazos
pajazo plásticos peques imposibilidades magnetoscopio

قم بتغيير من صيغة الجمع إ لى المفرد

صيغتي الجمع و المفرد لـ