صيغتي الجمع و المفرد لـ

قم بتغيير من صيغة الجمع إ لى المفرد
كلمة:         


javanais dépolissages gousses expansions transfert
haltère répits encadreur interrogatoires hanbalismes
gastroscopies aréopagite pochoir bobèche
godronnage maneton fouleur homos
cruzeiro archéomagnétismes déboîtements ingluvies
coquetier dystrophie népotisme gorfous
ongliers vilain orviétan rempaillages

قم بتغيير من صيغة الجمع إ لى المفرد

صيغتي الجمع و المفرد لـ