صيغتي الجمع و المفرد لـ

قم بتغيير من صيغة الجمع إ لى المفرد

كلمة:


         


Julhos indiciantes lenticular churrasqueira coelho
lactobutirómetro timo porcalhices algibe kneippistas
giróstatos rebrilho encabadelas hússar bergantins
boca invejosos invernadoiro mático estudantadas
maçaroqueiras rum tocadelas escadote fatãozeiro
falangeta rolador encruzamento cardídeos eliciação

قم بتغيير من صيغة الجمع إ لى المفرد

صيغتي الجمع و المفرد لـ