صيغتي الجمع و المفرد لـ

قم بتغيير من صيغة الجمع إ لى المفرد

كلمة:


         


fripon aliénations alytes méticuleux frayoirs
radiant intermittent loque escale termaillages
myéloblaste trimballages cynismes brassages triumvirats
boudoir optimiste magnésiothermie détrempes gond
billets protégé sociales bouscueils xylidine
kacha progressifs abris adoptifs gardeuses

قم بتغيير من صيغة الجمع إ لى المفرد

صيغتي الجمع و المفرد لـ