Preberite spletni jezik Angleščina-Slovenščina

ID:

yellowrumena01362
VemNe vem

Poskusite nekaj novega!

100 najczęściej używanych słów w języku angielskim simple english words with meaning 1000 Frasa Bahasa Inggris yang paling umum 1000 palavras e vocabulário mais comuns em inglês common english words with meanings most used english words with meaning 1000 most common english words with meaning 1000 Frases mais comuns em inglês top 1000 most common words in english 1000 คำและ คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 1000 самых часто используемых слов в английском языке 1000 słów najczęściej używanych w języku niemieckim 1000 phrases anglaises les plus courantes 1000 palabras mas usadas en ingles 1000 Từ và Ngữ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất 1000 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ১০০০অত্যন্ত ব্যবহৃত শব্দাংশ 1000 Cụm Từ Tiếng Anh Thông Dụng Nhất 1000个最常用的短语 Die 1000 gebräuchlichsten englischen Wörter und Vokabeln