Tìm hiểu ngôn ngữ tiếng Tiếng Anh-Tiếng Việt trực tuyến

ID:

Someone does that for meCó người làm điều đó cho tôi02556
Đã họcVẫn
       
Thử tính năng mới!

1000 самых важных слов в английском языке nauka języka w 2 tygodnie 1000 наиболее употребительных слов в английском языке 1000 słów najczęściej używanych w języku niemieckim 1000 Frases mais comuns em inglês 1000 frases mas usadas del ingles အသုံးများသော အင်္ဂလိပ် စကားစု ၁၀၀၀ १५०० सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी शब्द और शब्दावली 백개의 가장 일반적인 영어 숙어들 1000個最常用的短語 Die 1000 gebräuchlichsten englischen Wörter und Vokabeln 1000 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย よく使われる英語の単語と言葉1000 1000 Từ và Ngữ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất もっともよく使われる英語の表現1000 1000 most common words in japanese 1000 palavras e vocabulário mais comuns em inglês common english words with meanings 1000 most common words in spoken english 1000個最常用的詞