Engelska oregelbundna verb lista

Infinitive Simple past Past participle Svenska
begin began begun börja
bend bent bent böja, böja sig
bet bet (betted) bet (betted) slå vad
bid bid bid bjuda (på auktion/kortspel eller liknande)
bind bound bound binda (bunden)
bite bit bitten bita,bitas,snäppa
bleed bled bled blöda
blow br blown blåsa
break broke broken bryta, ha sönder; gå sönder
breed bred bred föda upp; uppfostra, fostra
bring brought brought ta med sig, ha med sig, komma med
broadcast broadcast broadcast sända, direktsända
build built built bygga
burn burnt (burned) burnt (burned) brinna, bränna
burst burst burst brista, spricka; störta
buy bought bought köpa, bjuda på
cast cast cast gjuta; kasta
catch caught caught fånga, fastna etc…
choose chose chosen välja
cling clung clung klänga fast, hålla sig fast
come came come komma (hit)
cost cost cost kosta
creep crept crept krypa; smyga
cut cut cut klippa, skära
deal dealt dealt handla, göra affärer
dig dug dug gräva
do did done göra
draw drew drawn attrahera; rita
dream dreamt (dreamed) dreamt (dreamed) drömma
drink drank drunk dricka
drive drove driven köra
eat ate eaten äta
feed fed fed mata
feel felt felt känner sig
fly flew flown flyga
freeze froze frozen frysa
get got got (gotten) få; komma
give gave given ge
go went gone gå;åka;bli
grind ground ground mala; slipa
grow grew grown växa; odla
hang hung hung hänga
have had had ha, äta, dricka
hear heard heard höra
hew hewed hewed hugga
hide hid hidden (hid) gömma, dölja
hit hit hit slå
hold held held hålla
hurt hurt hurt skada
keep kept kept hålla
kneel knelt (kneeled) knelt (kneeled) niga, stiga ned på knä
knit knit (knitted) knit (knitted) sticka
know knew known veta
lay laid laid lägga, har sex
lead led led visa vägen
lean leant leant luta sig
leap leapt leapt hoppa iväg
learn learnt (learned) learnt (learned) lära sig
leave left left lämna
lend lent lent låna ut
let let let tillåta
lie lay lain ligga, lägga sig
light lit lit tända
lose lost lost förlora, tappa
make made made skapa, tillverka, göra
mean meant meant betyda, mena
meet met met möta, träffa
mow mowed mown klippa, slå (klippa gräsmattan)
pay paid paid betala
prove proved proved bevisa, visa sig vara
put put put sätta, ställa, lägga
quit quit quit lämna
read read read läsa
ride rode ridden rida, åka
ring rang rung ringa
rise rose risen stiga, gå ner
run ran run springa, gå; sköta, leda; rinna
saw sawed sawn såga
say said said säga
see saw seen se
seek sought sought söka
sell sold sold sälja
send sent sent skicka, sända
set set set sätta, ställa, lägga
sew sewed sewn sy
shake shook shaken skaka
shine shone shone skina, lysa
shoot shot shot skjuta
show showed shown visa
shrink shrank shrunk krympa
shut shut shut stänga
sing sang sung sjunga
sink sank sunk sjunka
sit sat sat sitta, sätta sig
sleep slept slept sova
slide slid slid glida, halka
sling slung slung slunga, kasta
slink slunk slunk smyga
slit slit slit skära, sprätta
smell smelt smelt lukta
sow sowed sown
speak spoke spoken tala
speed sped sped rusa, röra sig fort
spell spelt spelt stava
spend spent spent spendera utgifter, tillbringa
spill spilt spilt spilla, hälla ut
spin spun spun spinna, snurra
spit spat spat spotta
split split split splittra, klyva, dela upp sig
spoil spoilt spoilt förstöra, skämma bort
spread spread spread sprida ut
spring sprang sprung hoppa
stand stood stood stå; stå ut med
steal stole stolen själa; smyga
stick stuck stuck sticka; klistra, fastna
sting stung stung sticka, stinga
stink stank stunk stinka
strew strewed strewed strö ut, översålla
stride strode stridden spatsera med långa steg
strike struck struck slå, träffa
swear swore sworn svära
sweep swept swept svepa, dra; sopa
swell swelled swollen svälla
swim swam swum simma
swing swung swung svänga
take took taken ta
teach taught taught undervisa, lära ut
tear tore torn slita, riva, rusa
tell told told tala om, berätta, säga
think thought thought tänka, tycka, tro
throw threw thrown kasta, slänga
thrust thrust thrust sticka, stoppa, knuffa
tread trod trodden trampa
understand understood understood förstå
wake woke woken vakna, väcka
wear wore worn bära, ha på sig; bli sliten
weave wove woven väva, fläta
weep wept wept gråta
win won won vinna
wind wound wound veva, vrida
wring wrung wrung vrida
write wrote written skriva
be was/were been vara, bli
bear bore born/borne bära, föda
beat beat beaten slå, besegra
become became become bli
bend bent bent böja / böja sig
bet bet bet slå vad
bid bid/bade bid/bidden bjuda
bind bound bound binda
bite bit bitten bita / bitas / snäppa
blow blew blown blåsa
break broke broken bryta / ha sönder / gå sönder
breed bred bred föda upp
bring brought brought ta med sig / ha med sig / komma med
burn burnt burnt brinna / bränna
burst burst burst brista / spricka / störta
buy bought bought köpa / bjuda på
cast cast cast gjuta / kasta
catch caught caught fånga / fastna
cling clung clung klänga fast / hålla sig fast
come came come komma
creep crept crept krypa / smyga
cut cut cut klippa / skära
deal dealt dealt handla / göra affärer
draw drew drawn attrahera / rita
dream dreamt dreamt drömma
get got got/gotten få / komma
go went gone gå / åka / bli
grind ground ground mala / slipa
grow grew grown växa / odla
have had had ha / äta / dricka
hide hid hidden gömma / dölja
kneel knelt knelt niga / stiga ned på knä
knit knit knit sticka
lay laid laid lägga / har sex
learn learnt learnt lära sig
lie lay lain ligga / lägga sig
lose lost lost förlora / tappa
make made made skapa / tillverka / göra
mean meant meant betyda / mena
meet met met möta / träffa
mow mowed mown klippa / slå / klippa gräsmattan
put put put sätta / ställa / lägga
ride rode ridden rida / åka
rise rose risen stiga / gå ner
run ran run springa / gå / sköta / leda / rinna
send sent sent skicka / sända
set set set sätta / ställa / lägga
shine shone shone skina / lysa
sit sat sat sitta / sätta sig
slide slid slid glida / halka
slit slit slit skära / sprätta
speed sped sped rusa / röra sig fort
spend spent spent spendera utgifter / tillbringa
spill spilt spilt spilla / hälla ut
split split split splittra / klyva / dela upp sig
spoil spoilt spoilt förstöra / skämma bort
stand stood stood stå / stå ut med
steal stole stolen själa / smyga
stick stuck stuck sticka / klistra / fastna
sting stung stung sticka / stinga
stride strode strode/stridden spatsera med långa steg
strike struck struck slå / träffa
sweep swept swept svepa / dra / sopa
teach taught taught undervisa / lära ut
tear tore torn slita / riva / rusa
tell told told tala om / berätta / säga
think thought thought tänka / tycka / tro
throw threw thrown kasta / slänga
thrust thrust thrust sticka / stoppa / knuffa
wake woke woken vakna / väcka
wear wore worn bära / ha på sig / bli sliten
weave wove woven väva / fläta
wind wound wound veva / vrida

 

Lär dina engelska oregelbundna verb (en-sv)

 

  • svenska oregelbundna verb lista
  • regelbundna engelska
  • preteritum engelska
  • engelska perfekt övningar
  • engelska svenska
  • webbmagistern oregelbundna verb
  • engelska oregelbundna verb lista

 

  Main site    Articles    List    Categories