Epäsäännolliset verbit

Englanti on viime vuosikymmeninä ollut maailman johtavan kielen asemassa: se on nyt levinnein ja käytetyin kieli mm. kansainvälisessä kaupassa, politiikassa ja tieteessä. Siitä on tullut nykyajan lingua franca eli yleiskieli. Sen asemaa maailman johtavana kielenä on myös kritisoitu, mm. siitä, että siinä on selvästi vaikeampi oikeinkirjoitus kuin useimmissa muissa kirjoitetuissa kielissä.

 

Infinitiivi Imperfekti Perfekti/Pk.perfekti Suomennos
arise arose arisen nousta esiin
awake awoke awoken herätä
be was/were been olla
bear bore borne/born kantaa, synnyttää
beat beat beaten lyödä, voittaa
become became become tulla joksikin
begin began begun alkaa
bend bent bent/bended taipua, taivuttaa
beset beset beset piirittää, ympäröidä, vaivata
bet bet bet lyödä vetoa
bid bade bidden käskeä
bid bid bid tarjota
bind bound bound sitoa
bite bit bitten/bit purra
bleed bled bled vuotaa verta
blend blent blent sulautua, sekoittaa, sekoittua
blow blew blown tuulla, puhaltaa
break broke broken rikkoa, särkeä, särkyä
breed bred bred synnyttää, kasvattaa, jalostaa
bring brought brought tuoda
broadcast broadcast broadcast radioida, lähettää
build built built rakentaa
burn burnt burnt palaa, polttaa
burst burst burst haljeta, puhjeta
buy bought bought ostaa
cast cast cast heittää, valaa
catch caught caught ottaa kiinni, saada kiinni, ehtiä
chide chid chidden moittia
choose chose chosen valita
cling clung clung tarttua kiinni
come came come tulla
cost cost cost maksaa, olla hintana
creep crept crept ryömiä, hiipiä
crow crew croded kiekua, jokeltaa
cut cut cut leikata
deal dealt dealt käsitellä, jakaa, jaella
dig dug dug kaivaa
do did done tehdä, suorittaa
draw drew drawn vetää, piirtää
dream dreamt dreamt uneksia
drink drank drank juoda
drive drove driven ajaa
dwell dwelt dwelt asua, viipyä
eat ate eaten syödä
fall fell fallen kaatua, pudota
feed fed fed tuntua, tuntea
fight fought fought taistella
find found found löytää
flee fled fled paeta
fling flung flung singota
fly flew flown lentää
forbear forbore forborne välttää, pidättyä
forbid forbade forbidden kieltää
forecast forecast forecast ennustaa
forsee forsaw foreseen aavistaa
foretell foretold foretold ennustaa
forget forgot forgotten unohtaa
forgive forgave forgiven antaa anteeksi
forsake forsook forsaken hylätä
freeze froze frozen jäätyä
get got got saada
give gave given antaa
go went gone mennä
grind ground ground jauhaa
grow grew grown kasvaa, kasvattaa
hang hung hung riippua, ripustaa
have had had omistaa
hear heard heard kuulla
heave hove hove nostaa, kohota, kiskoa
hew hewed hewn veistää, hakata
hide hid hidden/hid kätkeä, piiloutua
hit hit hit lyödä, iskeä
hold held held pitää, pidellä
hurt hurt hurt loukata, satuttaa, sattua
keep kept kept pitää, säilyttää
kneel knelt knelt polvistua
knit knit knit kutoa
know knew known tietää
lay laid laid panna, laskea johonkin
lead led led johtaa
lean leant leant nojata
leap leapt leapt hypätä, loikata
learn learnt learnt oppia
leave left left jättää, lähteä
lend lent lent lainata
let let let antaa, sallia
lie lay lain maata, sijaita
light lit lit sytyttää
lose lost lost kadottaa
make made made tehdä, valmistaa
mean meant meant tarkoittaa
meet met met tavata
miscast miscast miscast antaa jollekin sopimaton rooli
misdeal misdealt misdealt jakaa väärin
mislead misled misled johtaa harhaan
misspell misspelt misspelt kirjoittaa tai tavata väärin
misspend misspent misspent käyttää huonosti, heittää hukkaan
mistake mistook mistaken erehtyä
misunderstand misunderstood misunderstood ymmärtää väärin
mow mowed mowed leikata nurmikkoa
outpid outpid outpid tarjota enemmän
outdo outdid outdone olla (toista) parempi
outgrow outgrew outgrown kasvaa isom., kasvaa ulos, jäädä pieneksi jllk
outrun outran outrun juosta kovemmin, ylittää, selviytyä
overbear overbore overborne painaa alas
overcome overcame overcome voittaa, selvitä
overdo overdid overdone liiotella, rasittaa, kypsentää liikaa
overhear overheard overheard kuulla salaa
overlay overlaid overlaid peittää
override overrode overridden ajaa tai ratsastaa yli, nujertaa
overrun overran overrun mennä yli, vallata, levitä
oversee oversaw overseen valvoa jotakin tai jotakuta
oversleep overslept overslept nukkua liian pitkään
overtake overtook overtaken vallata, ohittaa, tavoittaa
pay paid paid maksaa, suorittaa maksu
prove proved proven todistaa, osoittautua
put put put panna
quit quit quit lopettaa
read read read lukea
rebuild rebuilt rebuilt rakentaa uudelleen, uudistaa
redo redid redone tehdä uudelleen, remontoida
relay relaid relaid välittää (eteenpäin)
remake remade remade tehdä uudelleen, filmata uudelleen
repay repaid repaid maksaa takaisin
rerun reran rerun esittää uudelleen, uusia
rewrite rewrote rewritten kirjoittaa uudelleen
rid rid rid, ridded päästä eroon jostakin
ride rode ridden ratsastaa, ajaa
ring rang rung soida, soittaa
rise rose risen nousta
run ran run juosta
saw sawed sawn sahata
say said said sanoa
see saw seen nähdä
seek sought sought etsiä
sell sold sold myydä
send sent sent lähettää
set set set asettaa
sew sewed sewn ommella
shake shook shaken ravistaa
shear sheared shorn keritä lammas, leikata
shed shed shed kaataa, valaa, luoda (nahkansa)
shine shone shone loistaa, paistaa
shoe shod shod kengittää
shoot shot shot ampua
show showed shown näyttää, osoittaa
shrink shrank, shrunk shrunk, shrunken kutistua
shut shut shut sulkea
sing sang sung laulaa
sink sank sunk, sunken upota
sit sat sat istua
slay slew slain surmata
sleep slept slept nukkua
slide slid slid liukua
sling slung slung lingota, paiskata
slink slunk slunk luikkia, livahtaa
slit slit slit halkaista, revetä, viiltää
smell smelt smelt haistaa, haista
sneak snuck snuck pujahtaa, livahtaa
sow sowed sown kylvää
speak spoke spoken puhua
speed sped sped kiitää
spell spelt spelt tavata, kirjoittaa
spend spent spent viettää, kuluttaa
spill spilt spilt läikyttää
spin spun/span spun kiertää, pyöriä
spit spat spat sylkeä
split spilt split halkaista
spoil spoilt spoilt pilata
spread spread spread levitä, levittää
spring sprung/sprang sprung hypähtää, ponkaista
stand stood stood seistä
steal stole stolen varastaa, hiipiä
stick stuck stuck kiinnittää, jäädä kiinni
sting stung stung pistää
stink stank, stunk stunk lemuta
strew strewed strewn ripotella, heitellä
stride strode stridden harppoa, loikata
strike struck struck lyödä
string strung strung nöyristää, kiristää
strive strove striven pyrkiä, ponnistella
swear swore sworn vannoa, kirota
sweep swept swept lakaista
swell swelled swollen turvota
swim swam swum uida
swing swung swung heiluttaa
take took taken ottaa
teach taught taught opettaa
tear tore torn repiä
tell told told kertoa
think thought thought ajatella
thrive throve thriven kukoistaa
throw threw thrown heittää
thrust thrust thrust sysätä
tread trod trodden, trod polkea
unbind unbound unbound avata (esim. side), irrottaa
undergo underwent undergone joutua kestämään, käydä läpi
understand understood understood ymmärtää
undertake undertook undertaken ryhtyä johonkin, ottaa tehtäväkseen
undo undid undone avata (solmu), tehdä tekemättömäksi
unwind unwound unwound kiertää auki, purkautua, rentoutua
uphold upheld upheld puolustaa, tukea
upset upset upset järkyttää
wake woke woken herätä, herättää
wear wore worn pitää yllä, käyttää
weave wove woven kutoa
wed wed wed mennä naimisiin
weep wept wept itkeä
win won won voittaa
wind wound wound kiertää, kiemurrella
withdraw withdrew withdrawn vetäytyä, nostaa (esim. pankista)
withhold withheld withheld pidättäytyä, salata, estää
withstand withstood withstood pitää puoliaan, kestää
wring wrung wrung vääntää
write wrote written kirjoittaa

 

Opi englannin epäsäännölliset verbit verkossa (en-fi)

Opi englannin epäsäännölliset verbit verkossa (en-fi)

  Main site    Articles    List    Categories