Lista chińskich blogów

Data publikacji: 2018.11.05

Lista chińskich blogów

Poniżej przedstawiamy listę darmowych platform, na których można zakładać blogi w Chinach. Niestety część tych platform wymaga weryfikacji numeru telefonu, z terenu Chin, więc nie da się z nich korzystać np. z Europy.


新浪博客 (xīn làng bó kè)

http://blog.sina.com.cn

和讯博客 (hé xùn bó kè)

http://blog.hexun.com

 网易博客 (wǎng yì bó kè)

http://blog.163.com

搜狐博客 (sōu hú bó kè)

http://blog.sohu.com

百度空间 (bǎi dù kōng jiān)

http://hi.baidu.com

博客大巴 (bó kè dà ba)

http://www.blogbus.com

中国博客网 (zhōng guó bó kè wǎng)

http://www.blogcn.com

环球博客 (huán qiú bó kè)

http://cblog.chinadaily.com.cn/

博客网 (bó kè wǎng)

http://www.bokee.com/

赛迪博客 (sài dí bó kè)

http://blog.ccidnet.com

CSDN Blog

http://blog.csdn.net

博客园 (bó kè yuán)

http://www.cnblogs.com

艾瑞网 (ài ruì wǎng)

http://iresearch.cn

天涯博客 (tiān yá bó kè)

http://blog.tianya.cn

zol博客 (zol bó kè)

http://blog.zol.com.cn

千龙博客 (qiān lóng bó kè)

http://blog.qianlong.com

TechWeb博客 (Tech Web bó kè)

http://blog.techweb.com.cn

Donews Blog

http://blog.donews.com

厦门博客 (shà mén bó kè)

http://blog.xmnn.cn

阿里巴巴 (ā lǐ ba ba)

http://club.1688.com

育婴网 (yù yīng wǎng)

http://www.51.com/

人人网 (rén rén wǎng)

http://www.renren.com

中金博客 (zhōng jīn bó kè)

http://blog.cnfol.com/

中国直销 (zhōng guó zhí xiāo)

http://www.dsblog.net/

chinaunix

http://blog.chinaunix.net/

育儿网 (yù ér wǎng)

http://blog.ci123.com

游戏博客 (yóu xì bó kè)

http://www.gameblog.cn/

同城旅游 (tóng chéng lǚ yóu)

http://www.17u.com/

北方博客 (běi fāng bó kè)

http://blog.enorth.com.cn/

博客家园 (bó kè jiā yuán)

http://www.bokele.com/

  Start    Artykuły    Lista    Kategorie