Nepravilni angleški glagoli

Nepravilni angleški glagoli

 

Spisek najpogostejših nepravilnih glagolov:

Present

Past

Past Participle

Slovene translation

be

was, were

been

biti

become

became

become

postati

begin

began

begun

začeti

blow

blew

blown

pihati

break

broke

broken

zlomiti

bring

brought

brought

prinesti

build

built

built

graditi

buy

bought

bought

kupiti

burst

burst

burst

razpočiti se

catch

caught

caught

ujeti

choose

chose

chosen

izbrati

come

came

come

priti

cut

cut

cut

rezati

deal

dealt

dealt

trgovati

do

did

done

storiti

drink

drank

drunk

piti

drive

drove

driven

voziti

eat

ate

eaten

jesti

fall

fell

fallen

pasti

feed

fed

fed

hraniti

feel

felt

felt

čutiti

fight

fought

fought

boriti se

find

found

found

najti

fly

flew

flown

leteti

forbid

forbade

forbidden

prepovedati

forget

forgot

forgotten

pozabiti

forgive

forgave

forgiven

oprostiti

freeze

froze

frozen

zmrzniti

get

got

gotten

dobiti

give

gave

given

dati

go

went

gone

iti

grow

grew

grown

rasti

have

had

had

imeti

hear

heard

heard

slišati

hide

hid

hidden

skriti

hold

held

held

držati

hurt

hurt

hurt

raniti

keep

kept

kept

ohraniti

know

knew

known

vedeti

lay

laid

laid

položiti

lead

led

led

voditi

leave

left

left

oditi

let

let

let

pustiti

lie

lay

lain

ležati

lose

lost

lost

izgubiti

make

made

made

narediti

meet

met

met

srečati

pay

paid

paid

plačati

quit

quit

quit

zapustiti

read

read

read

brati

ride

rode

ridden

jahati

run

ran

run

teči

say

said

said

reči

see

saw

seen

videti

seek

sought

sought

iskati

sell

sold

sold

prodati

send

sent

sent

poslati

shake

shook

shaken

tresti

shine

shone

shone

sijati

sing

sang

sung

peti

sit

sat

sat

sedeti

sleep

slept

slept

spati

speak

spoke

spoken

govoriti

spend

spent

spent

izdati/porabiti

spring

sprang

sprung

skočiti

stand

stood

stood

stati

steal

stole

stolen

krasti

swim

swam

swum

plavati

swing

swung

swung

zavihteti se, gugati

take

took

taken

vzeti

teach

taught

taught

učiti

tear

tore

torn

raztrgati

tell

told

told

povedati

think

thought

thought

misliti

throw

threw

thrown

vreči

understand

understood

understood

razumeti

wake

woke (waked)

woken (waked)

Zbuditi se

wear

wore

worn

nositi

win

won

won

zmagati

write

wrote

written

pisati

 

Razširjen spisek nepravilnih glagolov:

Present

Past

Past Participle

Slovene translation

arise

arose

arisen

vstati

awake

awoke

awoken

zbuditi se

bear

bore

born

roditi, prenašati

beat

beat

beat

tolči

become

became

become

postati

bend

bent

bent

upogniti

beset

beset

beset

obdati, obkrožiti

bet

bet/betted

betbetted

staviti

bid

bid/bade

bid/bidden

ukazovati, ponuditi

bind

bound

bound

vezati

bite

bit

bitten

ugrizniti

bleed

bled

bled

krvaveti

blow

blew

blown

pihati

break

broke

broken

zlomiti

breed

bred

bred

gojiti, vzgajati

broadcast

broadcast

broadcast

oddajati (radio)

burn

burned/burnt

burned/burnt

(z)goreti

burst

burst

burst

razpočiti se

cast

cast

cast

(za)vreči, metati

cling

clung

clung

držati, oprijemati se česa

come

came

come

priti

cost

cost

cost

stati

creep

crept

crept

plaziti se

cut

cut

cut

rezati

deal

dealt

dealt

trgovati

dig

dug

dug

kopati

dive

dived/dove

dived

potapljati se

draw

drew

drawn

vleči, risati

dream

dreamed/dreamt

dreamed/dreamt

sanjati

fall

fell

fallen

pasti

feed

fed

fed

hraniti

fit

fit

fit

pometiti, prilagoditi

flee

fled

fled

bežati

fling

flung

flung

vreči, zalučati

forbid

forbade

forbidden

prepovedati

forget

forgot

forgotten

pozabiti

forgive

forgave

forgiven

odpustiti

forsake

forsook

forsaken

zapustiti, opustiti, odreči se

grind

ground

ground

mleti, drobiti

grow

grew

grown

gojiti, rasti

hang

hung

hung

viseti

hide

hid

hidden

skriti

hit

hit

hit

udariti, zadeti

hold

held

held

držati

hurt

hurt

hurt

raniti

keep

kept

kept

ohraniti

kneel

knelt

knelt

klečati

knit

knit

knit

plesti

 

Seznam najpogostejših nepravilnih angleških glagolov:

Verb Past simple Past participle Pomen
be was / were been biti
bear bore born roditi
become became become postati
begin began begun začeti
bite bit bitten gristi
blow blew blown pihati
break broke broken zlomiti
bring brought brought prinesti
build built built graditi
burn burnt burnt goreti
burst burst burst razpočiti se
buy bought bought kupiti
can could - moči, znati
catch caught caught ujeti
choose chose chosen izbrati
come came come priti
cost cost cost stati (imeti ceno)
dig dug dug kopati
do did done delati
draw drew drawn risati, vleči
dream dreamt dreamt sanjati
drink drank drunk piti
drive drove driven voziti
eat ate eaten jesti
fall fell fallen pasti
feed fed fed nahraniti
feel felt felt čutiti
fight fought fought boriti se, prepirati se
find found found najti
fly flew flown leteti
forbid forbade forbidden prepovedati
forget forgot forgotten pozabiti
freeze froze frozen zmrzniti
get got got dobiti
give gave given dati
go went gone iti
grow grew grown rasti, gojiti
have had had imeti
hear heard heard slišati
hide hid hidden skriti
hit hit hit udariti
hold held held držati
hurt hurt hurt poškodovati, boleti
keep kept kept držati, hraniti
know knew known vedeti
lay laid laid položiti
learn learnt learnt učiti se
leave left left zapustiti
let let let pustiti
lie lay lain ležati
lose lost lost izgubiti
make made made narediti
mean meant meant pomeniti, nameravati
meet met met srečati
mow mowed mown kositi
pay paid paid plačati
put put put postaviti, položiti
quit quit quit zapustiti
read read read brati
ride rode ridden jahati, peljati se
ring rang rung zvoniti
rise rose risen vstati
run ran run teči
say said said reči
see saw seen videti
sell sold sold prodati
send sent sent poslati
set set set postaviti
shake shook shaken tresti
shine shone shone sijati
show showed shown pokazati
shut shut shut zapreti
sing sang sung peti
sink sank sunk potoniti
sit sat sat sedeti
sleep slept slept spati
smell smelt smelt vohati, dišati
speak spoke spoken govoriti
spell spelt spelt črkovati
spend spent spent potrošiti, preživeti
spoil spoilt spoilt pokvariti
spread spread spread razprostreti
stand stood stood stati
steal stole stolen krasti
stick stuck stuck nalepiti, zabosti
swim swam swum plavati
swing swung swung nihati
take took taken vzeti
teach taught taught učiti
tear tore torn raztrgati
tell told told povedati
think thought thought misliti
throw threw thrown vreči
understand understood understood razumeti
wake woke woken zbuditi
wear wore worn nositi (biti oblečen)
win won won zmagati
write wrote written pisati

 

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje: "Nepravilni glagoli = Irregular Verbs"

Nepravilni glagoli v angleščini so nekakšne izjeme, saj svojih oblik za "Past" in "Past Participle" ne tvorijo tako kot ostali glagoli -zgolj z dodajanjem končnice "-ed". Nepravilni glagoli so zato tisto poglavje angleške slovnice, ki se ga pač moramo naučiti na pamet. Znanje nepravilnih glagolov pa je zelo uporabno, saj je podlaga tvorjenju časov in trpnikov.

Na srečo nepravilni glagoli v angleščini ne tvorijo tako velike skupine glagolov in vam posledično ne bi smeli povzročati večjih težav.

Učenje nepravilnih glagolov (en-sl)

Učenje nepravilnih glagolov (sl-en)

 

 • nepravilni glagoli nemščina
 • nepravilni glagoli engleski
 • preteklik nemščina
 • irregular verbs list
 • glagol werden
 • unregelmäßige verben
 • glagol sein
 • glagol shoot
 • nepravilni glagoli spend
 • angleščina 5 razred glagoli
 • glagol split
 • talk preteklik
 • pons prevajalnik
   
  Main site    Articles    List    Categories