Zmiana treści zgłoszenia o wpis do ewidencji szkół

Data publikacji: 2020.08.29

Zmiana treści zgłoszenia o wpis do ewidencji szkół

Szkoła ubiega się o wpis do ewidencji placówek niepublicznych. Rozpoczęcie funkcjonowania szkoły zaplanowano na 01.09 2020. Jednak z powodu braku zainteresowania data została przełożona na 01.09.2021. Czy istnieje możliwość zmiany daty uruchomienia placówki niepublicznej w treści zgłoszenia?


Odpowiedź

Wnioskodawca w trakcie procedury uzyskiwania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego może modyfikować treść zgłoszenia, w tym może zmienić wskazanie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły, o której wpis do ewidencji się ubiega.

Uzasadnienie

Warunki zakładania niepublicznych szkół i placówek oświatowych wynikają z treści art. 168 ustawy – Prawo oświatowe. Podstawowym wymaganiem koniecznym do założenia szkoły lub placówki niepublicznej jest zgłoszenie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Z treści art. 168 ustawy - Prawo oświatowe wynika, że zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać m.in. określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania.

Wskazać należy, że procedura uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wymaga zgłoszenia zainteresowanego podmiotu. Oznacza to, że procedura wpisu jest inicjowana przez podmiot ubiegający się o wpis. Podmiot ten dopóki nie uzyska zaświadczenia o wpisie może swój wniosek (zgłoszenie) uzupełniać, modyfikować, a nawet wycofać. Podmiot wnoszący do organu jednostki samorządu terytorialnego zgłoszenie ma prawo dowolnie modyfikować dane zawarte w zgłoszeniu, a organ zobowiązany jest zmiany te uwzględnić i wydać w oparciu o komplet zebranej dokumentacji odpowiednie zaświadczenie albo z przyczyn określonych w art. 168 ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe wydać decyzję odmowną.

Reasumując, przed dniem wydania zaświadczenia o wpis do ewidencji dopuszczalna jest modyfikacja zgłoszenia o wpis szkoły do ewidencji, polegającej np. na zmianie daty rozpoczęcia działalności szkoły. W przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu organ wyda zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych uwzględniając zmiany dokonane w zgłoszeniu, które wpłynęły do organu przed dniem wydania zaświadczenia.

 

Zapamiętaj!

Wnioskodawca ma prawo swoje zgłoszenie o wpis do ewidencji zmieniać i uzupełniać przed dniem uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek oświatowych.

 

Zobacz też:

 

Podstawa prawna:

art. 168 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

 

Joanna Swadźba
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

  Start    Artykuły    Lista    Kategorie