Zoznam nepravidelných slovies

Zoznam nepravidelných slovies

Nepravidelne slovesa anglictina

Neurčitok
Infinitive
Minulý čas
Past tense
Minulé príčastie
Past participle
Preklad
Translation
abide
[əˈbaɪd]
abided / abode
[əˈbaɪdɪd / əˈbəʊd]
abided / abode
[əˈbaɪdɪd / əˈbəʊd]
trvat, setrvat, dodržet
alight
[əˈlaɪt]
alighted / alit
[əˈlaɪtɪd / əˈlɪt]
alighted / alit
[əˈlaɪtɪd / əˈlɪt]
sestoupit, přistát
arise
[əˈraɪz]
arose
[əˈrəʊz]
arisen
[əˈrɪzn]
povstat, vznikat
awake
[əˈweɪk]
awoke
[əˈwəʊk]
awoken
[əˈwəʊkn]
probudit (se), vzbudit (se)
be
[bi:]
was / were
[wɒz / wɜː]
been
[biːn]
být
bear
[beə]
bore
[bɔː]
born / borne
[bɔːn]
nést; rodit, narozen
beat
[bi:t]
beat
[bi:t]
beaten
[ˈbiːtn]
bít, tlouci
become
[bɪˈkʌm]
became
[bɪˈkeɪm]
become
[bɪˈkʌm]
stát se
befall
[bɪˈfɔːl]
befell
[bi'fel]
befallen
[bɪˈfɔːln]
postihnout
beget
[bɪˈɡet]
begot
[bɪˈɡɒt]
begotten
[bɪˈɡɒtn]
zplodit
begin
[bɪˈɡɪn]
began
[bɪˈɡæn]
begun
[bɪˈɡʌn]
začínat
behold
[bɪˈhəʊld]
beheld
[bɪˈheld]
beheld
[bɪˈheld]
spatřit, hledět na (kniž.)
bend
[bend]
bent
[bent]
bent
[bent]
ohýbat (se)
beseech
[bɪˈsiːtʃ]
beseeched / besought
[bɪˈsiːtʃəd / bɪˈsɔːt]
beseeched / besought
[bɪˈsiːtʃəd / bɪˈsɔːt]
zapřísahat, snažně prosit (kniž.)
beset
[bɪˈset]
beset
[bɪˈset]
beset
[bɪˈset]
trápit, sužovat, obklíčit
bet
[bet]
bet
[bet]
bet
[bet]
vsadit se
bid
[bɪd]
bid
[bɪd]
bid
[bɪd]
nabídnout cenu, přihodit v dražbě
bid
[bɪd]
bade
[bæd]
bid
[bɪd]
říct (dát sbohem)
bind
[baɪnd]
bound
[baʊnd]
bound
[baʊnd]
svázat
bite
[baɪt]
bit
[bɪt]
bitten
[ˈbɪtn]
kousat
bleed
[bli:d]
bled
[bled]
bled
[bled]
krvácet
bless
[bles]
blessed / blest
[blest / blest]
blessed / blest
[blest / blest]
požehnat, dát požehnání
blow
[bləʊ]
blew
[bluː]
blown
[bləʊn]
vanout, foukat
break
[breɪk]
broke
[brəʊk]
broken
[ˈbrəʊkən]
lámat, rozbíjet
breed
[briːd]
bred
[bred]
bred
[bred]
pěstovat, plodit
bring
[brɪŋ]
brought
[brɔːt]
brought
[brɔːt]
přinést
broadcast
[ˈbrɔːdkɑːst]
broadcast
[ˈbrɔːdkɑːst]
broadcast
[ˈbrɔːdkɑːst]
vysílat rozhlasem, televizí
build
[bɪld]
built
[bɪlt]
built
[bɪlt]
stavět
burn
[bɜːn]
burned / burnt
[bɜːnd / bɜːnt]
burned / burnt
[bɜːnd / bɜːnt]
hořet, pálit
burst
[bɜːst]
burst
[bɜːst]
burst
[bɜːst]
prasknout, puknout
bust
[bʌst]
busted / bust
[ˈbʌstɪd / bʌst]
busted / bust
[ˈbʌstɪd / bʌst]
rozbít, zabásnout, udělat razii
"height:15px; width:25px" />buy
[baɪ]
 bought
[bɔːt]
 bought
[bɔːt]
koupit
 can
[kæn]
 could
[kʊd]
 nemá příčestí minulé
[není]
umět, moci
cast
[kɑːst]
cast
[kɑːst]
cast
[kɑːst]
vrhat, odlévat
catch
[kætʃ]
caught
[kɔːt]
caught
[kɔːt]
chytit
choose
[tʃuːz]
chose
[tʃəʊz]
chosen
[ˈtʃəʊzən]
vybrat (si), zvolit (si)
clap
[klæp]
clapped
[klæpt]
clapped
[klæpt]
tleskat
cleave
[kliːv]
cleaved / cleft / clove
[kliːvd / kleft / kləʊv]
cleaved / cleft / clove
[kliːvd / kleft / kləʊv]
štěpit, štípat
cling
[klɪŋ]
clung
[klʌŋ]
clung
[klʌŋ]
držet se, přilnout
clothe
[kləʊð]
clothed / clad
[kləʊðd / klæd]
clothed / clad
[kləʊðd / klæd]
obléct se, šatit (někoho)
come
[kʌm]
came
[keɪm]
come
[kʌm]
přijít
cost
[kɒst]
cost
[kɒst]
cost
[kɒst]
stát (cena)
creep
[kriːp]
crept
[krept]
crept
[krept]
lézt, plazit se
crow
[krəʊ]
crowed / crew
[krəʊd / kruː]
crowed / crew
[krəʊd / kruː]
kokrhat
cut
[kʌt]
cut
[kʌt]
cut
[kʌt]
řezat, krájet, stříhat
deal
[diːl]
dealt
[delt]
dealt
[delt]
jednat, zabývat se
dig
[dɪɡ]
dug
[dʌɡ]
dug
[dʌɡ]
kopat
dive
[daɪv]
dived / dove
[daɪvd / doʊv]
dived
[daɪvd]
potápět se
 do
[du:]
 did
[dɪd]
done
[dʌn]
dělat, konat
 draw
[drɔː]
 drew
[druː]
drawn
[drɔːn]
kreslit, táhnout
 dream
[driːm]
 dreamed / dreamt
[dremt / dri:md]
dreamed / dreamt
[dremt / dri:md]
snít
 drink
[drɪŋk]
 drank
[dræŋk]
drunk
[drʌŋk]
pít
 drive
[draɪv]
 drove
[drəʊv]
driven
[ˈdrɪvn]
řídit, hnát, jet
dwell
[dwel]
dwelled / dwelt
[dweld / dwelt]
dwelled / dwelt
[dweld / dwelt]
přebývat (kniž.), bydlet (kniž.); soustředit pozornost, zdržet se
 eat
[iːt]
 ate
[et / eɪt]
eaten
[i:tn]
jíst
 fall
[fɔːl]
 fell
[fel]
fallen
[fɔːln]
padat
feed
[fi:d]
fed
[fed]
fed
[fed]
živit, krmit
 feel
[fi:l]
 felt
[felt]
felt
[felt]
cítit (se)
 fight
[faɪt]
 fought
[fɔːt]
fought
[fɔːt]
bojovat
 find
[faɪnd]
 found
[faʊnd]
 found
[faʊnd]
najít, nalézt
fit
[fɪt]
fitted / fit
[ˈfɪtɪd / fɪt]
fitted / fit
[ˈfɪtɪd / fɪt]
pasovat (co kam), být akorát
flee
[fliː]
fled
[fled]
fled
[fled]
prchat
fling
[flɪŋ]
flung
[flʌŋ]
flung
[flʌŋ]
mrštit, házet
 fly
[flaɪ]
 flew
[fluː]
 flown
[fləʊn]
letět
forbid
[fəˈbɪd]
forbade
[fəˈbæd]
forbidden
[fəˈbɪdn]
zakázat
forecast
[ˈfɔːkɑːst]
forecast
[ˈfɔːkɑːst]
forecast
[ˈfɔːkɑːst]
před(po)vídat
foresee
[fɔːˈsiː]
foresaw
[fɔːˈsɔː]
foreseen
[fɔːˈsiːn]
předvídat
foretell
[fɔːˈtel]
foretold
[fɔːˈtəʊld]
foretold
[fɔːˈtəʊld]
předpovídat, věštit, prorokovat
 forget
[fəˈɡet]
 forgot
[fəˈɡɒt]
 forgotten
[fəˈɡɒtn]
zapomenout
forgive
[fəˈɡɪv]
forgave
[fəˈɡeɪv]
forgiven
[fəˈɡɪvn]
odpustit
forsake
[fəˈseɪk]
forsook
[fəˈsʊk]
forsaken
[fəˈseɪkən]
opustit
freeze
[friːz]
froze
[frəʊz]
frozen
[ˈfrəʊzən]
mrznout
frostbite
[ˈfrɒstbaɪt]
frostbit
[ˈfrɒstbɪt]
frostbitten
[ˈfrɒstbɪtn]
omrznout, namrznout
 get
[ɡet]
 got
[ɡɒt]
 got / gotten
[ɡɒt / ɡɒtn]
dostat, obdržet
 give
[ɡɪv]
 gave
[geɪv]
 given
[ɡɪvn]
dát
 go
[ɡəʊ]
 went
[went]
 gone
[ɡɒn]
jít, jet
grind
[ɡraɪnd]
ground
[ɡraʊnd]
ground
[ɡraʊnd]
brousit, mlít
grip
[ɡrɪp]
gripped
[ɡrɪpt]
gripped
[ɡrɪp]
upoutat pozornost, zaujmout
 grow
[ɡrəʊ]
 grew
[ɡruː]
 grown
[ɡrəʊn]
růst
handwrite
[ˈhændraɪt]
handwrote
[ˈhændrəʊt]
handwritten
[ˈhændrɪtn]
napsat ručně
hang
[hæŋ]
hung
[hʌŋ]
hung
[hʌŋ]
viset, pověsit
 have
[hæv]
 had
[hæd]
 had
[hæd]
mít, vlastnit
 hear
[hɪə]
 heard
[hɜːd]
 heard
[hɜːd]
slyšet
heave
[hiːv]
heaved / hove
[hiːvd / həʊv]
heaved / hove
[hiːvd / həʊv]
zvednout / zvracet, dávit se
hew
[hjuː]
hewed
[hjuːd]
hewed / hewn
[hjuːd / hjuːn]
tesat, kácet, štípat, vyřezávat
 hide
[haɪd]
 hid
[hɪd]
 hidden
[hɪdn]
skrývat se
 hit
[hɪt]
 hit
[hɪt]
 hit
[hɪt]
udeřit, zasáhnout
 hold
[həʊld]
 held
[held]
 held
[held]
držet (se), uchopit
 hurt
[hɜːt]
 hurt
[hɜːt]
 hurt
[hɜːt]
ranit, ublížit; bolet
inlay
[ɪnˈleɪ]
inlaid
[ɪnˈleɪd]
inlaid
[ɪnˈleɪd]
vykládat dřevem
input
[ˈɪnpʊt]
inputted / input
[ˈɪnpʊtɪd / ˈɪnpʊt]
inputted / input
[ˈɪnpʊtɪd / ˈɪnpʊt]
vložit
interlay
[ɪntəˈleɪ]
interlaid
[ɪntəˈleɪd]
interlaid
[ɪntəˈleɪd]
proložit
 keep
[kiːp]
 kept
[kept]
 kept
[kept]
držet; nechat, ponechat
kneel
[niːl]
kneeled / knelt
[ni:ld / nelt]
kneeled / knelt
[ni:ld / nelt]
klečet
knit
[nɪt]
knitted / knit
[nɪtɪd / nɪt]
knitted / knit
[nɪtɪd / nɪt]
plést, pevně spojit, stmelit
 know
[nəʊ]
 knew
[njuː]
 known
[nəʊn]
vědět, znát
 lay
[leɪ]
 laid
[leɪd]
 laid
[leɪd]
položit
lead
[liːd]
led
[led]
led
[led]
vést
lean
[liːn]
leaned / leant
[li:nd / lent]
leaned / leant
[li:nd / lent]
vyklánět se, opírat se
leap
[li:p]
leaped / leapt
[li:pt / lept]
leaped / leapt
[li:pt / lept]
skákat
 learn
[lɜːn]
 learned / learnt
[lɜːnd / lɜːnt]
 learned / learnt
[lɜːnd / lɜːnt]
učit se
 leave
[liːv]
 left
[left]
 left
[left]
odjet, odejít, opustit
 lend
[lend]
 lent
[lent]
 lent
[lent]
půjčit
 let
[let]
 let
[let]
 let
[let]
nechat, dovolit
 lie
[laɪ]
 lay
[leɪ]
 lain
[leɪn]
ležet
 light
[laɪt]
 lighted / lit
[ˈlaɪtɪd / lɪt]
 lighted / lit
[ˈlaɪtɪd / lɪt]
rozsvítit, zapálit
lose
[luːz]
lost
[lɒst]
lost
[lɒst]
ztratit, přijít o něco
 make
[meɪk]
 made
[meɪd]
 made
[meɪd]
dělat, vyrábět
may
[meɪ]
might
[maɪt]
nemá příčestí minulé
[není]
moci, smět
 mean
[miːn]
 meant
[ment]
 meant
[ment]
mínit, znamenat
 meet
[miːt]
 met
[met]
 met
[met]
setkat se, seznámit se, potkat
mislead
[mɪsˈliːd]
misled
[mɪsˈled]
misled
[mɪsˈled]
oklamat
 mistake
[mɪˈsteɪk]
 mistook
[mɪˈstʊk]
 mistaken
[mɪˈsteɪkən]
mýlit se, splést si, poplést
misunderstand
[mɪsʌndəˈstænd]
misunderstood
[mɪsʌndəˈstʊd]
misunderstood
[mɪsʌndəˈstʊd]
nerozumět, neporozumět
mow
[məʊ]
mowed
[məʊd]
mowed / mown
[məʊd / məʊn]
sekat, kosit (trávu)
overcome
[ˌəʊvəˈkʌm]
overcame
[ˌəʊvəˈkeɪm]
overcome
[ˌəʊvəˈkʌm]
porazit, překonat
overdraw
[ˌəʊvəˈdrɔː]
overdrew
[ˌəʊvəˈdruː]
overdrawn
[ˌəʊvəˈdrɔːn]
přečerpat, přetáhnout
overhear
[ˌəʊvəˈhɪə]
overheard
[ˌəʊvəˈhɜːd]
overheard
[ˌəʊvəˈhɜːd]
zaslechnout
overtake
[ˌəʊvəˈteɪk]
overtook
[ˌəʊvəˈtʊk]
overtaken
[ˌəʊvəˈteɪkən]
předstihnout
overthrow
[ˌəʊvəˈθrəʊ]
overthrew
[ˌəʊvəˈθruː]
overthrown
[ˌəʊvəˈθrəʊn]
svrhnout
partake
[pɑːˈteɪk]
partook
[pɑːˈtʊk]
partaken
[pɑːˈteɪkən]
podílet
 pay
[peɪ]
 paid
[peɪd]
paid
[peɪd]
platit, zaplatit
pen
[pen]
penned
[pend]
penned
[pend]
psát perem, napsat
plead
[pliːd]
pleaded / pled
[ˈpliːdɪd / pled]
pleaded / pled
[ˈpliːdɪd / pled]
hájit se (před soudem), přiznat se, prosit, obhajovat, žadonit
preset
[priːˈset]
preset
[priːˈset]
preset
[priːˈset]
předvolit
prove
[pruːv]
proved
[pruːvd]
proved / proven
[pruːvd / ˈpruːvn]
prokázat, dokázat, ukázat se jako
 put
[pʊt]
 put
[pʊt]
 put
[pʊt]
dát, položit (něco někam)
quit
[kwɪt]
quit
[kwɪt]
quit
[kwɪt]
odejít, ukončit co, nechat čeho
 read
[riːd]
 read
[red]
 read
[red]
číst
rebuild
[ˌriːˈbɪld]
rebuilt
[ˌriːˈbɪlt]
rebuilt
[ˌriːˈbɪlt]
přestavět
retell
[ˌri'tel]
retold
[ˌri'təʊld]
retold
[ˌri'təʊld]
převyprávět
rid
[rɪd]
ridded / rid
[rɪdɪd / rɪd]
ridded / rid
[rɪdɪd / rɪd]
zbavit se
 ride
[raɪd]
 rode
[rəʊd]
 ridden
[rɪdn]
jet (na něčem)
 ring
[rɪŋ]
rang
[ræŋ]
rung
[raŋ]
zvonit
 rise
[raɪz]
rose
[rəʊz]
risen
[rɪzn]
vstávat, vstát, vycházet
 run
[rʌn]
 ran
[ræn]
run
[rʌn]
běžet
saw
[sɔː]
sawed
[sɔːd]
sawed / sawn
[sɔːd /sɔːn]
rozřezat, přeřezat pilou
 say
[seɪ]
 said
[sed]
said
[sed]
říci
 see
[siː]
 saw
[sɔː]
seen
[siːn]
vidět
seek
[siːk]
sought
[sɔːt]
sought
[sɔːt]
hledat, snažit se
 sell
[sel]
 sold
[səʊld]
sold
[səʊld]
prodat, prodávat
 send
[send]
 sent
[sent]
sent
[sent]
poslat
"height:15px; width:25px" />set
[set]
"height:15px; width:25px" />set
[set]
set
[set]
nastavit, umístit
sew
[səʊ]
sewed
[səʊd]
sewed / sewn
[səʊd / səʊn]
šít
shake
[ʃeɪk]
shook
[ʃʊk]
shaken
[ˈʃeɪkən]
třást
shall
[ʃæl]
should
[ʃʊd]
nemá příčestí minulé
[není]
muset, být povinen, pomocné sloveso
shave
[ʃeɪv]
shaved
[ʃeɪvd]
shaved / shaven
[ʃeɪvd / ʃeɪvn]
holit
shear
[ʃɪə]
sheared
[ʃɪəd]
sheared / shorn
[ʃɪəd / ʃɔːn]
stříhat, krájet, řezat vlnu
shed
[ʃed]
shed
[ʃed]
shed
[ʃed]
ronit (slzy), prolít (krev), shodit ze sebe, vysypat náklad, zbavit se
shine
[ʃaɪn]
shone
[ʃɒn]
shone
[ʃɒn]
svítit, zářit
shoe
[ʃuː]
shoed / shod
[ʃuːd / ʃɒd]
shoed / shod
[ʃuːd / ʃɒd]
obout, okovat
shoot
[ʃuːt]
shot
[ʃɒt]
shot
[ʃɒt]
střílet
show
[ʃəʊ]
showed
[ʃəʊd]
shown
[ʃəʊn]
ukázat
shred
[ʃred]
shredded / shred
[ˈʃredɪd / ʃred]
shredded / shred
[ˈʃredɪd / ʃred]
trhat, roztrhat, rozřezat (na kousky), nastrouhat
shrink
[ʃrɪŋk]
shrank
[ʃræŋk]
shrunk
[ʃrʌŋk]
scvrknout se
shut
[ʃʌt]
shut
[ʃʌt]
shut
[ʃʌt]
zavřít
sing
[siŋ]
sang
[sæŋ]
sung
[saŋ]
zpívat
sink
[sɪŋk]
sank
[sæŋk]
sunk
[saŋk]
potopit se, klesnout
sit
[sɪt]
sat
[sæt]
sat
[sæt]
sedět
slay
[sleɪ]
slew
[sluː]
slain
[sleɪn]
zabít, zničit, vymýtit
sleep
[sliːp]
slept
[slept]
slept
[slept]
spát
slide
[slaɪd]
slid
[slɪd]
slid
[slɪd]
klouzat (se)
sling
[slɪŋ]
slung
[slʌŋ]
slung
[slʌŋ]
mrštit, (po)hodit, zavěsit
slink
[slɪŋk]
slunk
[slʌŋk]
slunk
[slʌŋk]
plížit se
slit
[slɪt]
slit
[slɪt]
slit
[slɪt]
rozříznout, rozpárat
smell
[smel]
smelled / smelt
[smeld / smelt]
smelled / smelt
[smeld / smelt]
čichat, vonět, páchnout
sneak
[sneɪk]
sneaked / snuck
[sneɪkt / snʌk]
sneaked / snuck
[sneɪkt / snʌk]
plížit se
sow
[səʊ]
sowed
[səʊd]
sowed / sown
[səʊd / səʊn]
sít, rozsévat
speak
[spiːk]
spoke
[spəʊk]
spoken
[ˈspəʊkən]
mluvit
speed
[spiːd]
speedded / speed
[spedɪd / sped]
speedded / speed
[spedɪd / sped]
jet rychle, spěchat
spell
[spel]
spelled / spelt
[speld / spelt]
spelled / spelt
[speld / spelt]
hláskovat
spend
[spend]
spent
[spent]
spent
[spent]
strávit, utratit
spill
[spɪl]
spilled / spilt
[spɪld / spɪlt]
spilled / spilt
[spɪld / spɪlt]
rozlít
spin
[spɪn]
spun
[spʌn]
spun
[spʌn]
(o)točit (se), rotovat, motat se
spit
[spɪt]
spit / spat
[spɪt / spæt]
spit / spat
[spɪt / spæt]
plivat
split
[splɪt]
split
[splɪt]
split
[splɪt]
rozštípnout, rozdělit
spoil
[spoɪl]
spoiled / spoilt
[spoɪld / spoɪlt]
spoiled / spoilt
[spoɪld / spoɪlt]
zkazit, rozmazlit
spread
[spred]
spread
[spred]
spread
[spred]
(roz)prostřít, (roz)šířit
spring
[sprɪŋ]
sprang
[spræŋ]
sprung
[sprʌŋ]
vyskočit, vymrštit, pružit
stand
[stænd]
stood
[stʊd]
stood
[stʊd]
stát
steal
[stiːl]
stole
[stəʊl]
stolen
[ˈstəʊlən]
krást
stick
[stɪk]
stuck
[stʌk]
stuck
[stʌk]
strčit (co kam), vězet (kde), (při)lepit se
sting
[stɪŋ]
stung
[stʌŋ]
stung
[stʌŋ]
bodnout (žihadlem), uštknout
stink
[stɪŋk]
stank
[stæŋk]
stunk
[stʌŋk]
zapáchat
strew
[stru:]
strewed
[stru:d]
strewed / strewn
[stru:d / stru:n]
posypat, rozházet (něco někde)
stride
[straɪd]
strode
[strəʊd]
stridden
[ˈstridən]
kráčet
strike
[straɪk]
struck
[strʌk]
struck
[strʌk]
stávkovat, zasáhnout, bít (hodiny)
string
[strɪŋ]
strung
[strʌŋ]
strung
[strʌŋ]
naladit (struny), seřadit
strip
[strɪp]
stripped / stript
[strɪpt]
stripped / stript
[strɪpt]
stáhnout
strive
[straɪv]
strove
[strəʊv]
striven
[ˈstrɪvn]
usilovat, snažit se
sublet
[ˌsʌbˈlet]
sublet
[ˌsʌbˈlet]
sublet
[ˌsʌbˈlet]
pronajmout najaté, dát do podnájmu, podpronajmout
sunburn
[ˈsʌnbɜːn]
sunburned / sunburnt
[ˈsʌnbɜːnd / ˈsʌnbɜːnt]
sunburned / sunburnt
[ˈsʌnbɜːnd / ˈsʌnbɜːnt]
spálit se (na slunci)
swear
[sweə]
swore
[swɔː]
sworn
[swɔːn]
přísahat, klít
sweat
[swet]
sweated / sweat
[ˈswetɪd / swet]
sweated / sweat
[ˈswetɪd / swet]
potit se, dřít
sweep
[swiːp]
swept
[swept]
swept
[swept]
zametat
swell
[swel]
swelled
[sweld]
swelled / swollen
[sweld / ˈswəʊlən]
otéci, nafouknout se
swim
[swɪm]
swam
[swæm]
swum
[swʌm]
plavat
swing
[swɪŋ]
swung
[swʌŋ]
swung
[swʌŋ]
houpat se
take
[teɪk]
took
[tʊk]
taken
[ˈteɪkən]
vzít, brát
teach
[tiːtʃ]
taught
[tɔːt]
taught
[tɔːt]
učit, vyučovat
tear
[tɛə]
tore
[tɔː]
torn
[tɔːn]
trhat
telecast
[ˈtelɪkɑːst]
telecast
[ˈtelɪkɑːst]
telecast
[ˈtelɪkɑːst]
vysílat v televizi
tell
[tel]
told
[təʊld]
told
[təʊld]
říci, vyprávět
think
[θɪŋk]
thought
[θɔːt]
thought
[θɔːt]
myslet
thrive
[θraɪv]
thrived / throve
[θraɪvd / θrəʊv]
thrived / throve
[θraɪvd / θrəʊv]
prospívat, prosperovat
throw
[θrəʊ]
threw
[θruː]
thrown
[θrəʊn]
házet, hodit
thrust
[θrʌst]
thrust
[θrʌst]
thrust
[θrʌst]
vstrčit, vrazit
tread
[tred]
trod
[trɒd]
trod / trodden
[trɒd / trɒdn]
našlapovat, kráčet
undergo
[ˌʌndəˈgoʊ]
underwent
[ˌʌndəˈwent]
undergone
[ˌʌndəˈɡɒn]
podstoupit
understand
[ˌʌndəˈstænd]
understood
[ˌʌndəˈstʊd]
understood
[ˌʌndəˈstʊd]
rozumět
undertake
[ˌʌndəˈteɪk]
undertook
[ˌʌndəˈtʊk]
undertaken
[ˌʌndəˈteɪkən]
podniknout
uphold
[ˌʌpˈhəʊld]
upheld
[ˌʌpˈheld]
upheld
[ˌʌpˈheld]
podporovat
upset
[ˌʌpˈset]
upset
[ˌʌpˈset]
upset
[ˌʌpˈset]
rozčílit, rozrušit, zneklidnit, naštvat
wake (up)
[weɪk]
woke (up)
[wəʊk]
woken (up)
[ˈwəʊkən]
vzbudit (se), budit
wear
[weə]
wore
[wɔː]
worn
[wɔːn]
nosit (na sobě)
weave
[wiːv]
wove
[wəʊv]
woven
[ˈwəʊvən]
tkát
wed
[wed]
wedded / wed
[ˈwedɪd / wed]
wedded / wed
[ˈwedɪd / wed]
provdat se, uzavřít sňatek
weep
[wiːp]
wept
[wept]
wept
[wept]
plakat
wet
[wet]
wetted / wet
[ˈwetɪd / wet]
wetted / wet
[ˈwetɪd / wet]
namočit, navlhčit, holdovat pití
win
[wɪn]
won
[wʌn]
won
[wʌn]
vyhrát, zvítězit
wind
[waɪnd]
wound
[waʊnd]
wound
[waʊnd]
vinout, navíjet
withdraw
[wɪðˈdrɔː]
withdrew
[wɪðˈdruː]
withdrawn
[wɪðˈdrɔːn]
vybrat peníze, ustoupit, odvolat, vzít nazpátek
withhold
[wɪðˈhəʊld]
withheld
[wɪðˈheld]
withheld
[wɪðˈheld]
odmítnout
withstand
[wɪðˈstænd]
withstood
[wɪðˈstʊd]
withstood
[wɪðˈstʊd]
odolat
wring
[rɪŋ]
wrung
[rʌŋ]
wrung
[rʌŋ]
ždímat
write
[raɪt]
wrote
[rəʊt]
written
[rɪtn]
psát, napsat

 

Jak se naučit nepravidelná slovesa (en-sk)

Jak se naučit nepravidelná slovesa (sk-en)

 

 • nepravidelne slovesa anglictina pdf
 • nepravidelne slovesa zakladne
 • nepravidelne slovesa anglictina vsetky
 • nepravidelne slovesa anglictina cvicenia
 • najpouzivanejsie nepravidelne slovesa anglictina
 • slovesa po anglicky
 • nepravidelne slovesa anglictina test
 • nepravidelne slovesa nemcina
 • nepravidelne slovesa anglictina tabulka
 • nepravidelne slovesa anglictina pdf
 • nepravidelne slovesa anglictina tahak
 • nepravidelne slovesa anglictina test
 • nepravidelne slovesa zakladne
 • nepravidelne slovesa anglictina cvicenia
 • nepravidelne slovesa anglictina vsetky
 • irregular verbs tabulka
  Main site    Articles    List    Categories