Zamiana jednostek online


Wyszukiwanie
 Jednostka:
.

Temperatura

Temperatura – podstawowa wielkość fizyczna w termodynamice. Temperatura jest ściśle związana ze średnią energią kinetyczną drgań i ruchu wszelkich cząstek budujących dany układ oraz jest pomiarem jej energii.
Temperaturę da się konkretnie zdefiniować wyłącznie dla stanów równowagi termodynamicznej, ponieważ z punktu widzenia termodynamiki to wielkość reprezentująca wzajemną właściwość dwojga układów, które są ze sobą w równowadze.
Temperatura jest wielkością stanu cieplnego konkretnego ciała. Jeżeli dwa ciała posiadają identyczną temperaturę, to w trakcie bezpośredniego kontaktu nie wymieniają między sobą ciepła, podczas gdy temperatura obydwu ciał różni się, to ma miejsce wymiana ciepła z ciała o wysokiej temperaturze do ciała o niskiej – aż do momentu zrównania się temperatury obydwu ciał.
Jednostki temperatury można przeliczać pod adresem: http://aztekium.pl/temperatura
Zamiana Kelwinów (°K)

Zamiana Stopni Celsjusza (°C)

Zamiana Stopni Fahrenheita (°F)

...................

Masa

Masa to podstawowa wielkość fizyczna, która określa bezwładność (masa bezwładna) oraz oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) ciał fizycznych. Jest to wielkość skalarna. W rozumieniu potocznym znana jako miara ilości materii ciała fizycznego. W szczególnej teorii względności ściśle powiązana z ilością energii która zawiera się w ciele fizycznym. Zazwyczaj oznakowana literką m.

W fizyce termin masa kilkakrotnie jest używany z symbolem do wyznaczania różnorodnych wielkości fizycznych. W układzie jednostek miar SI bazową jednostką masy jest kilogram.
Przeliczanie jednostek masy: http://aztekium.pl/masa
Zamiana gramów (g)

Zamiana grainów (gr)

Zamiana kwintali (q)

Zamiana ton (nt)

Zamiana długich ton (lt)

Zamiana krótkich ton (st)

Zamiana funtów (lb)

Zamiana uncji (oz)

...................

Długość

Długość jest miarą fizyczną odległości między dwoma punktami w przestrzeni. Długość jest mierzona w zgodzie z metryką euklidesową (klasyczną metodą pomiaru odległości).
Długość może zostać mierzona po linii prostej (np. długość fali – odległość między jej dwoma węzłami) lub po krzywej (np. długość drogi przebytej przez obiekt).
Długość fizyczna zazwyczaj bywa oznaczana małą literą l.
W układzie SI bazową jednostką, która wyraża długość fizyczną jest metr.
Jednostki długości można przeliczać pod adresem: http://aztekium.pl/dlugosc
Zamiana metrów (m)

Zamiana cali (in)

Zamiana stóp (ft)

Zamiana jardów (yd)

Zamiana mil (mi)

Zamiana mil morskich (NM)

Zamiana lig (ligL)

Zamiana lig morskich (ligM)

Zamiana kabli (kab)

Zamiana Angstremów (Å)

...................

Powierzchnia

Powierzchnią nazywamy miejsce geometryczne czyli zbiór punktów na płaszczyźnie. Potocznie powierzchnią nazywa się pole powierzchni figur.
Powierzchnia. Podstawową jednostką pola powierzchni jest metr kwadratowy.
Jednostki powierzchni można przeliczać pod adresem: http://aztekium.pl/powierzchnia
Zamiana metrów kwadratowych (m2)

Zamiana cali kwadratowych (in2)

Zamiana stóp kwadratowych (ft2)

Zamiana jardów kwadratowych (yd2)

Zamiana mil kwadratowych (mi2)

Zamiana arów (a)

Zamiana akrów (akr)

Zamiana hektarów (ha)

...................

Objętość

Objętością nazywamy miarę przestrzeni zajmującą przez dany obiekt w przestrzeni trójwymiarowej. Jednostka objętości to metr sześcienny (w układzie miar SI)
Ponieważ metr sześcienny jest jednostką bardzo dużą, to w Polsce, najpopularniejszą jednostką jest litr.
Układ jednostek SI rzadko stosowany jest w Europie. A bardzo często stosowane są jednostki spoza układu SI. Oto kilka z nich:

1 szklanka = 250 ml
1 łyżka = 15 ml
1 łyżeczka = 5 ml
1 galon angielski = 4,564 l
1 galon amerykański = 3,785 l
1 baryłka ropy naftowej (1 bbl) = 158,987 l

Do przeliczania objętości można posłużyć się tym linkiem: http://aztekium.pl/objetosc
Zamiana metrów sześciennych (m3)

Zamiana galonów (gal)

Zamiana kubików (kub)

Zamiana kilolitrów (kl)

Zamiana hektolitrów (hl)

Zamiana dekalitrów (dal)

Zamiana litrów (l)

Zamiana decylitrów (dl)

Zamiana centylitrów (cl)

Zamiana mililitrów (ml)

Zamiana mikrolitrów (µl)

Zamiana nanolitrów (nl)

...................

Prędkość

Prędkość jest wielkością fizyczną obrazującą szybkość zmiany położenia obiektu względem jego układu odniesienia. Prędkość jest podstawową koncepcją kinematyki, która opisuje ruch ciał.
Wyróżniamy dwa rodzaje prędkości:
wektorową wielkość fizyczną, która wyraża zmianę wektora położenia w jednostce czasu,
skalarną wielkość , która z kolei oznacza przebytą drogę w jednostce czasu, czyli tzw. szybkość
W układzie SI jednostka prędkości to metr na sekundę (m/s).
Do przeliczania prędkości służy link: http://aztekium.pl/predkosc
Zamiana metrów na sekundę (m/s)

Zamiana metrów na sekundę (m/s)

Zamiana metrów na minutę (m/min)

Zamiana metrów na godzinę (m/h)

Zamiana kilometrów na sekundę (km/s)

Zamiana kilometrów na minutę (km/min)

Zamiana kilometrów na godzinę (km/h)

Zamiana mil na sekundę (mps)

Zamiana mil na minutę (mpm)

Zamiana mil na godzinę (mph)

Zamiana stóp na sekundę (fps)

Zamiana stóp na minutę (fpm)

Zamiana stóp na godzinę (fph)

Zamiana węzłów (kn)

Zamiana machów (ma)

Zamiana prędkość światła (c)

...................

Czas

W klasycznym rozumieniu czas, to wielkość fizyczna określająca kolejność wydarzeń i odstępy między zdarzeniami, które zachodzą w danym miejscu.

Czas może być rozumiany jako:
punkt na osi czasu, odcinek czasu, chwila, trwanie, zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych, czwarta współrzędna czasoprzestrzeni w teorii względności.

Podstawową jednostką czasu jest sekunda (s).
Pozostałe jednostki czasu, które są w powszechnym użyciu, wywodzą się jeszcze z kultury Sumeryjskiej z systemu sześćdziesiątkowego, a są to:
minuta = 60 sekund
kwadrans = 15 minut
godzina = 60 minut

Czas jest nieustannie przedmiotem rozważań filozoficznych.

Jednostki czasu można łatwo przeliczać pod adresem: http://aztekium.pl/czas
Zamiana sekund (s)

Zamiana minut (min)

Zamiana kwadransów (kw)

Zamiana godzin (h)

Zamiana dób (dob)

Zamiana miesięcy (mie)

Zamiana lat (r)

Zamiana wieków (age)

Zamiana tysiącleci (mln)

...................

Ciśnienie

Ciśnienie określa się jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzieloną przez powierzchnię na którą działa.
W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu.
Uogólnieniem pojęcia ciśnienia jest naprężenie.
Do pomiaru służy manometr i barometr.
W technice powszechnie mierzy się i podaje ciśnienie płynów względem ciśnienia atmosferycznego; nadciśnienie w tym znaczeniu określa się jako ciśnienie manometryczne.
Przed upowszechnieniem układu SI ciśnienie manometryczne zaznaczano przez dodanie litery n po symbolu wymiaru ciśnienia. Dla odróżnienia, ciśnienie absolutne zaznaczało się przez dodanie litery a, tzn. w przytoczonym przykładzie ciśnienie byłoby podane jako 3 atn lub 4 ata (stosując przybliżenie 0,1 MPa = 1 at).
Spotykana w technice jednostka barg, bar(g) oznacza bar ciśnienia względnego.
Jednostki ciśnienia można przeliczyć pod adresem: http://aztekium.pl/cisnienie
Zamiana paskali (Pa)

Zamiana barów (㍴)

Zamiana torów (Tr)

Zamiana psi (psi)

Zamiana milimetrów słupa rtęci (mmHg)

Zamiana atmosfer technicznych (at)

Zamiana atmosfer fizycznych (atm)

Zamiana N/m2 (N/㎡)

Zamiana N/mm2 (N/㎟)

Zamiana kg/cm2 (㎏/㎠)

...................

Prąd

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.
Przykładem występowania prądu elektrycznego w naturze są wyładowania atmosferyczne, wiatr słoneczny lub czynność komórek nerwowych, którym także towarzyszy przepływ prądu. Obwody prądu elektrycznego są powszechnie wykorzystywane w elektrotechnice i elektronice.
Podstawowymi parametrami prądu elektrycznego jest napięcie i natężenie prądu. Pod pojęciem prądu rozumie się też natężenie prądu elektrycznego, którego jednostką jest Amper. Ale z prądem związanych jest też wiele innych jednostek, jak oporność, moc, i wiele innych.

Jednostki prądu elektrycznego można przeliczać pod adresem: http://aztekium.pl/prad
Zamiana woltów (V)

Zamiana amperów (A)

Zamiana watów (W)

Zamiana omów (Ω)

Zamiana kelwinów (K)

Zamiana kandeli (cd)

Zamiana niutonów (N)

Zamiana kulombów (C)

Zamiana faradów (F)

Zamiana simensów (S)

Zamiana weberów (Wb)

Zamiana tesli (T)

Zamiana henrów (H)

Zamiana herców (Hz)

...................

Procenty

Procent – jeden ze sposobów zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości, w którym dana liczba wyrażona jest jako ułamek o mianowniku 100 i odpowiada setnej części danej wielkości. Zwykle oznaczany jest symbolem %.
Procenty umożliwiają wygodne wyrażenie danej wielkości w stosunku do innej, przy czym pierwsza wielkość oznacza zwykle część lub zmianę w drugiej.
Choć procenty wykorzystuje się zwykle do wyrażania liczb z zakresu od zera do jedynki, to można za ich pomocą wyrazić dowolną proporcję bezwymiarową. Przykładowo 111% to 1,11, zaś −0,35% oznacza −0,0035.

Na Aztekium.pl procenty możemy zamieniać w dwóch miejscach. Zamienianie procentów na promile, ppm, ppb itd. następuje tutaj: http://aztekium.pl/promile

Natomiast obliczanie procentów z liczby pod adresem: http://aztekium.pl/procenty
Obliczanie procentów online

...................

Systemy liczbowe

system dwójkowy

system trójkowy

system czwórkowy

system piątkowy

system szóstkowy

system siódemkowy

system ósemkowy

system dziewiątkowy

system dziesiętny

system jedenastkowy

system dwunastkowy

system szesnastkowy

system dwudziestkowy

system trzydziestkowy

system sześćdziesiętny

system rzymski

...................

Informatyczne

Binarny sposób zapisu informacji związany jest z tym, że komputer jako urządzenie cyfrowe rozpoznać może dwa stany napięciowe: 0 (zerowe lub bardzo niskie) i 1 (wysokie np. 5V). Z tego względu obliczenia wykonywane przez procesor opierają się na binarnym (dwójkowym) systemie liczbowym.

We wczesnej historii komputeryzacji istniały komputery opierające się na dziesiętnym systemie liczenia, lecz okazał się on mało efektywny w praktyce. Powstał także jeden komputer liczący w systemie trójkowym.
Szybkość transmisji danych i przepustowość kanału transmisji mierzy się w bitach na sekundę (bps, b/s, bit/s), kilobitach na sekundę (kb/s), megabitach na sekundę (Mb/s) czy w gigabitach na sekundę (Gb/s).
Zamiana bitów (b)

Zamiana bajtów (B)

Zamiana kilobajtów (kB)

Zamiana megabajtów (MB)

Zamiana gigabajtów (GB)

Zamiana terabajtów (TB)

Zamiana petabajtów (PB)

Zamiana eksabajtów (EB)

Zamiana zettabajtów (ZB)

Zamiana jottabajtów (YB)

Zamiana bibitów (ib)

Zamiana bibajtów (iB)

Zamiana kibibajtów (kiB)

Zamiana mebibajtów (MiB)

Zamiana gibibajtów (GiB)

Zamiana tebibajtów (TiB)

Zamiana pebibajtów (PiB)

Zamiana eksbibajtów (EiB)

Zamiana zebibajtów (ZiB)

Zamiana jobibajtów (YiB)

...................

Waluty

Jednostka monetarna (Waluta) to nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie. Nazwę tę stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym (czyli miernikiem wartości) oraz środkiem regulowania płatności w transakcjach międzynarodowych. Skrótowe oznaczenie waluty (np. USD), to ustandaryzowany, trzyliterowy kod przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Dwie pierwsze litery oznaczają kraj, w którym dana waluta obowiązuje (np. US – United States), a trzecia to zazwyczaj inicjał danej waluty (D – Dollar). W przypadku Polski prawidłowo kodem waluty było PLZ, jednak po denominacji zastąpiono go na PLN. Czyli Nowy Złoty.
Kurs złoty polski

Kurs bat tajlandzki

Kurs dolar amerykański

Kurs dolar australijski

Kurs dolar (Hong Kong)

Kurs dolar kanadyjski

Kurs dolar nowozelandzki

Kurs dolar singapurski

Kurs euro

Kurs forint węgierski

Kurs frank szwajcarski

Kurs funt szterling

Kurs hrywna ukraińska

Kurs jen japoński

Kurs korona czeska

Kurs korona duńska

Kurs korona islandzka

Kurs korona norweska

Kurs korona szwedzka

Kurs kuna chorwacka

Kurs lej rumuński

Kurs lew bułgarski

Kurs lira turecka

Kurs lit litewski

Kurs łat łotewski

Kurs szekel izraelski

Kurs peso chilijskie

Kurs peso filipińskie

Kurs peso meksykańskie

Kurs rand RPA

Kurs real brazylijski

Kurs ringgit malezyjski

Kurs rubel rosyjski

Kurs rupia indonezyjska

Kurs rupia indyjska

Kurs won pd.koreański

Kurs yuan chiński

Kurs SDR (MFW)

Kurs bitcoin

Kurs uncja złota

Kurs uncja platyny

Kurs uncja palladu

Kurs uncja srebra

Kurs kilogram aluminium

Kurs kilogram cyny

Kurs kilogram cynku

Kurs kilogram miedzi

Kurs kilogram ołowiu

Kurs kilogram niklu

Kurs baryłka ropy

...................

Chemia

Zamiana gramów/Litr (g/L)

Zamiana gramów/decyLitr (g/dL)

Zamiana decygramów/decyLitr (dg/dL)

Zamiana centygramów/decyLitr (cg/dL)

Zamiana miligramów/decyLitr (mg/dL)

Zamiana mikrogramów/decyLitr (µg/dL)

Zamiana nanogramów/decyLitr (ng/dL)

Zamiana gramów/miliLitr (g/mL)

Zamiana decygramów/miliLitr (dg/mL)

Zamiana centygramów/miliLitr (cg/mL)

Zamiana miligramów/miliLitr (mg/mL)

Zamiana mikrogramów/miliLitr (µg/mL)

Zamiana nanogramów/miliLitr (ng/mL)

Zamiana gramów/mikroLitr (g/µL)

Zamiana decygramów/mikroLitr (dg/µL)

Zamiana centygramów/mikroLitr (cg/µL)

Zamiana miligramów/mikroLitr (mg/µL)

Zamiana mikrogramów/mikroLitr (µg/µL)

Zamiana nanogramów/mikroLitr (ng/µL)

...................

Medycyna

Zamiana IU/Litr (IU/L)

Zamiana IU/dL (IU/dL)

Zamiana dIU/dL (dIU/dL)

Zamiana cIU/dL (cIU/dL)

Zamiana mIU/dL (mIU/dL)

Zamiana µIU/dL (µIU/dL)

Zamiana nIU/dL (nIU/dL)

Zamiana IU/mL (IU/mL)

Zamiana dIU/mL (dIU/mL)

Zamiana cIU/mL (cIU/mL)

Zamiana mIU/mL (mIU/mL)

Zamiana µIU/mL (µIU/mL)

Zamiana nIU/mL (nIU/mL)

Zamiana IU/µL (IU/µL)

Zamiana dIU/µL (dIU/µL)

Zamiana cIU/µL (cIU/µL)

Zamiana mIU/µL (mIU/µL)

Zamiana µIU/µL (µIU/µL)

Zamiana nIU/µL (nIU/µL)

...................

Liczenie pieniędzy

Pieniądz to towar uznawany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluta, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Innymi słowy jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Zamieniać złote na grosze i odwrotnie, możemy pod adresem: http://aztekium.pl/grosze
Zamiana złotych (zł)

Zamiana groszy (grosz)

...................

prędkość obrotowa

Prędkość obrotowa ciała (częstotliwość obrotów) – liczba obrotów ciała wykonywanych w jednostce czasu. Stosowana jako parametr charakteryzujący obrót ciał (np. wirnika silnika). Oznaczana jest zazwyczaj literami f lub n.
Prędkość obrotową można przeliczać tutaj: http://aztekium.pl/obroty
Zamiana obrotów na sekundę (obr/s)

Zamiana obrotów na minutę (obr/min)

Zamiana obrotów na godzinę (obr/h)

Zamiana RPM (rpm)

...................

Roztwory

Roztwór – nazywamy jednorodną mieszaninę dwóch lub więcej cieczy, związków chemicznych lub pierwiastków chemicznych. Skład roztworów określa się przez podanie stężenia składników. W roztworach zwykle jeden ze związków chemicznych jest nazywany rozpuszczalnikiem, a drugi substancją rozpuszczaną. Który z dwóch związków uznać za rozpuszczalnik, jest właściwie kwestią umowną, wynikającą z praktyki i tradycji.
Zamienianie zawartości składników w roztworach (procentów, promile, ppm, ppb itd.) można przeliczać na stronie: http://aztekium.pl/roztwory
Zamiana procentów (%)

Zamiana promili (‰)

Zamiana ‱ (‱)

Zamiana ppm (ppm)

Zamiana pphm (pphm)

Zamiana ppb (ppb)

Zamiana ppt (ppt)

Zamiana ppq (ppq)

Zamiana centyuno (cU)

Zamiana miliuno (mU)

Zamiana mikrouno (μU)

Zamiana nanouno (nU)

Zamiana pikouno (pU)

Zamiana femtouno (fU)

...................

Ułamki

Ułamek – wyrażenie postaci ½, gdzie 1 nazywane jest licznikiem a 2 mianownikiem, są dowolnymi wyrażeniami algebraicznymi. Linię oddzielającą licznik od mianownika nazywa się kreską ułamkową.
Wartością ułamka jest wartość jego licznika podzielona przez wartość mianownika, dlatego ułamek jest ilorazem. Z tego też powodu o mianowniku ułamka zakłada się, że jest różny od zera, bowiem iloraz x/0 jest nieokreślony.
Obliczać (dodawać, odejmować) ułamki możemy na stronie: http://aztekium.pl/oblicz
Obliczenia online

Testy matematyczne online

Nauka matematyki online - za darmo

Obliczanie procentów online

...................

Pozostałe

Układ SI, właściwie Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (fr. Système international d'unités, SI) – znormalizowany układ jednostek miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar na XI Generalnej Konferencji Miar. Jest stworzony w oparciu o metryczny system miar. Jednostki w układzie SI dzielą się na podstawowe i pochodne. Układ SI został oficjalnie przyjęty przez wszystkie kraje świata z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Liberii i Mjanmy; w Polsce układ SI obowiązuje od 1966.
Zamiana dżuli (J)

Zamiana lumenów (lm)

Zamiana luksów (lx)

Zamiana grejów (Gy)

Zamiana siwertów (Sv)

Zamiana bekerelów (Bq)

...................

Kopiuj link


Spróbuj czegoś nowego!

przeliczanie jednostek kątowych zamiana jednostek volt zamiana jednostek matematyka zamiana jednostek klasa 5 zamiana jednostek fizycznych zamiana jednostek bar na kpa zamiana jednostek amper zamiana jednostek newton zamiana jednostek farady zamiana jednostek skala zamiana jednostek uzupełnij kalkulator jednostek n kg przeliczanie jednostek zadania gimnazjum przeliczanie jednostek sześciennych konwerter jednostek wysokości zamień jednostki masy zadania konwerter jednostek natężenia minuty do dzień zamień jednostki pola 4m przeliczanie jednostek objętości mikrolitr