$notka
Convert:
CNY:
IDR:
...................
to:
-