$notka
Convert:
HKD:
DKK:
...................
to:
-