$notka
Convert:
KG ZN:
KG ZN:
...................
to:
-