$notka
Convert:
NOK:
SGD:
...................
to:
-