Word gaai - Wikify

nl

Wiki

gại
gāi
gai
gǎi
gai
gâi
gaii
gãi
gài
gái
gaai
gäi
gaï
gαi
găi
gaì
gåi

gaai (Western Frisian)

Wiki-