Word pokupnyhsb

pl


pokupny

pokupny (Upper Sorbian)-