Word skarpy - Singular/Plurarpl

Singular/Plurar Translation Rhymes

skarpy
škarpy

skarpy (Polish)

Singular/Plurar


Noun, Feminine
          
Singular          Plurar
skarpaskarpy
skarpyon


Online users

39
 12
 6
 3
 2
 2
 2
           

         
Try something new!
Language:

-