Word trepy - Singular/Plurarpl

Singular/Plurar Translation Rhymes Etymology Wiki

trepy

trepy (Polish)

Singular/Plurar


Noun, Masculine
          
Singular          Plurar
treptrepy
trepyton
trepyay


Online users

73
 42
 8
 3
 3
 2
 2
           

       
Try something new!
Language:

-